Ogłoszenie konkursu - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Działając na podstawie art. 13 ust.l i 2 w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688.) Wójt Gminy Sawin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

I. Rodzaj zadania.

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w ramach wsparcia organizacji imprez sportowych oraz rekreacyjnych, a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania z budżetu w 2020 r.

  1. Na realizację zadania w 2020 r. planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 50.000,00 zł
  2. Kwota ta może ulec zmianie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Sawin na rok 2020 w części przeznaczonej na realizację ww. zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
  3. Podaje się do wiadomości, że w 2019 roku na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę 53.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018, poz. 2057). O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688).
Dopuszcza się możliwość większej niż 1 liczby podmiotów do wykonania zadania.
Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

 

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową w okresie od dnia podpisania umowy o powierzenie realizacji zadania do 31 grudnia 2020 r.

 

V. Termin składania ofert.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Sawin osobiście w sekretariacie pok. 109 lub korespondencyjnie: Urząd Gminy Sawin ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin, do dnia 11 marca 2020 r. do godz. 14.00., liczy się data wpływu. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem "OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ - 2020 ". Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta. Oferta winna być złożona na druku i zawierać załączniki, o których mowa we wzorze.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 

Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie 7 dni od daty zamknięcia konkursu.
Do udziału w konkursie ofert (oceny merytorycznej) dopuszczony zostanie Oferent, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

Ocena merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:

Ponadto:

 

Wójt Gminy Sawin zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu. Od odmowy przyznania dofinansowania odwołanie nie przysługuje.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sawin pokój nr 203, tel. 82 567 30 03. Osoba do kontaktu: Renata Chochół.

 

Ogłoszenie umieszcza się na:

  1. stronie internetowej Urzędu Gminy Sawin (adres: www.sawin.pl),
  2. Biuletynie Informacji Publicznej
  3. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sawin.

Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.